Ogłoszenia o naborach na stanowiska policyjne

Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko policjanta w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Wieluniu skierowane do policjantów Oddziałów Prewencji w Łodzi

NUMER OGŁOSZENIA: 2/2018

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WIELUNIU poszukuje kandydata do służby na stanowisku:

POLICJANT
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

2 grupa zaszeregowania, mnożnik 1,43
Liczba wakatów: 1

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 19.06.2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 123 ze zm.)

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • znajomość zbioru przepisów dotyczących ruchu drogowego,

 • prawo jazdy kat. B

 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

 • doświadczenie zawodowe w pionie ruchu drogowego

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ:

 • zapewnienie porządku i płynności ruchu na powierzonej drodze;

 • prowadzenie nadzoru i rozpoznania nad powierzoną trasą;

 • ujawnianie i reagowanie na wykroczenia;

 • podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze;

 • kontrolowanie pojazdów i osób biorących udział w ruchu drogowym;

 • wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia drogowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list intencyjny (dobrowolne zgłoszenie swojego udziału w procedurze kwalifikacyjnej, droga służbowa nie obowiązuje)

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • 14 września 2018 r.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Zespół ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu

98-300 Wieluń, ul. Warszawska 22 a

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • list intencyjny musi być podpisany własnoręcznie,

 • przekazane dokumenty zostaną ocenione przez komisję kwalifikacyjną pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów niezbędnych,

 • nie zwracamy przekazanych dokumentów,

 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę,

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu komórkowego,

 • Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem danych: imię, nazwisko, adres i numer telefonu kandydata, z dopiskiem „oferta na konkurs policjant WRD” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w KPP w Wieluniu lub przesyłać listownie na adres ul. Warszawska 22a, 98-300 Wieluń.

 • z 5 funkcjonariuszami, którzy w I etapie uzyskają najwyższą liczbę punktów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,