Wydział Ruchu Drogowego - Podstrony - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Wydział Ruchu Drogowego

 p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego

asp. sztab. Waldemar Ostrycharz

tel.  43 843-72-74,

kom.  Mariusz Dziuba Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego

tel. 43 843-72-48
fax 43 843-73-11


Zadania Wydziału Ruchu Drogowego:

 • Analizowanie stanu bezpieczeństwa na podległych drogach oraz sprawowanie nadzoru i kontroli służby pełnionej na wyżej  wymienionych trasach.
 • Realizacja zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych, zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów.
 • Organizacja  działań kontrolno – represyjnych po linii ruchu drogowego oraz koordynacja i nadzór nad ich wykonawstwem przez podległe służby i właściwa reakcja wobec  sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych.
 • Planowanie i wykonywanie zadań w zakresie pilotażu osób podlegających ochronie, przyjmowanie zleceń pilotażu pojazdów ponad gabarytowych, kierowanie ich realizacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na drogach podczas trwania imprez.
 • Organizacja współdziałania w zakresie zwalczania przestępczości na drogach, współpraca w tym zakresie ze służbami kryminalnymi, strażą graniczną, współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego oraz nadzór nad wykonywaniem transportu osobowego i towarowego, w tym przewozu materiałów niebezpiecznych.
 • Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację ruchu drogowego, inwestycje drogowe w zakresie organizacji ruchu i inżynierii drogowej, udział w odbiorach technicznych nowych oraz modernizowanych odcinków dróg, kontrola robót drogowych i okresowe lustracje dróg. Praca w komisjach „Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” oraz współpraca z samorządami lokalnymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na podległym terenie, nadzór i współpraca z jednostkami terenowymi w powyższym zakresie.
 • Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie działalności profilaktyczno - wychowawczej i edukacji komunikacyjnej społeczeństwa oraz informowaniu o stanie bezpieczeństwa.
 • Wspieranie zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie obsługi objazdowego Miasteczka Ruchu Drogowego mieszczącego się w Sieradzu.
 • Udzielanie odpowiedzi prawnych na pytania instytucji i organizacji, obywateli i jednostek terenowych Policji. Merytoryczne rozpatrywanie skarg, wniosków od instytucji i obywateli.
 • Realizowanie zadań związanych z prowadzeniem policyjnych baz danych dotyczących zdarzeń drogowych oraz kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
 • Sporządzanie informacji statystycznych do Komendy Wojewódzkiej  Policji i innych instytucji.