Oferty pracy

Starszy technik w Wydziale Kadr i Szkolenia  KWP w Łodzi

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy technik w Wydziale Kadr i Szkolenia  KWP w Łodzi

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu i miejsce pracy: Łódź, ul. Lutomierska 108/112


Telefon kontaktowy:  ( 47) 841 27 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie rejestru ,,Ks" dla spraw o charakterze kancelaryjno - manipulacyjnym, dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy, wniosków,
- prowadzenie  rejestru dodatkowego: książka kasowa, karty imienne funkcjonariuszy,
- naliczanie dopłaty do wypoczynku na podstawie prowadzonej dokumentacji,
- przygotowywanie zestawień, wniosków dopłat do wypoczynku funkcjonariuszy KWP w Łodzi,
- przygotowywanie analiz finansowych,
- planowanie środków finansowych i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów KWP w Łodzi,
- obsługa interesantów,
- obsługa SWOP,
- przygotowywanie wniosków na posiedzenie Komisji socjalnej,
- realizacja wniosków Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. łódzkiego o środki finansowe z w/w funduszu socjalnego,
- prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami,
- współpraca z Kołami SEiRP w ramach bieżących zadań,
- uczestniczenie w posiedzeniach Komisji socjalnej,
- przygotowywanie list wypłat/przelewów przyznanych świadczeń z funduszu socjalnego,
- w imieniu Dysponenta środków finansowych - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w ramach współpracy z Kołami SEiRP woj. łódzkiego, współpracuje przy organizacji eventów integracyjnych / okolicznościowych,
- przygotowywanie oraz przekazywanie akt do archiwum,
- brakowanie i niszczenie dokumentacji
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie: średnie,
- doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy
- umiejętności: organizacja pracy własnej, obsługi komputera w zakresie programów WORD, EXCEL, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, skrupulatność i rzetelność, komunikatywność
- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Warunki pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe
- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z  2019 r., poz. 742) o treści " wyrażam zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych".
Termin składania dokumentów: do 5 sierpnia 2022  roku

Miejsce składania dokumentów:
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź
z dopiskiem "oferta zatrudnienia na stanowisku starszego technika w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi "
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, że:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – tel. 47 841 20 62, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniony. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do procedury naboru na stanowiska niebędące w ksc, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji
Inne informacje:
- wynagrodzenie:  3398,44 zł brutto + wysługa lat ,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- list motywacyjny musi być podpisany własnoręcznie,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
- planowane rozpoczęcie pracy - w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot).
 

 

 

Powrót na górę strony